CEECR

CEECR je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České
republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva
spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

Co se zapisuje do CEECR?
Soudní exekutoři do CEECR zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání
doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o
nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o
zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje.
Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení
exekuce, z usnesení o odkladu

Výmaz údajů z CEECR
Údaje o exekuci jsou z CEECR vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční
řízení skončilo (vymožením povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.), respektive poté, co
se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

K čemu Centrální evidence exekucí slouží
CEECR především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je
proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen
provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen
vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Jaké údaje v CEECR nenaleznete
CEECR neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní
správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.
Informace jsou převzaty ze stránek Exekutorské komory za účelem přesné definice vysvětlení
systému CEECR.

Kontrola exekuce ONLINE Více o službě